firemni-weby

firemní weby

Profesionální předseda pro váš dům

Zbaví vás starostí s řízením vašeho společenství vlastníků

Máte tyto problémy?

Nikdo z členů SVJ nechce být předsedou nebo členem výboru?

Nejste spokojeni s funkcí vašeho výboru SVJ?

Dosahují měsíční náklady na činnost výboru desetitisícových částek?

Obáváte se, kdo bude hradit případné škody?

Mějte profesionálního předsedu!

Nový občanský zákoník z roku 2014 umožňuje, aby statutárním zástupcem SV byla zvolena též osoba, která není členem SV.

Pozor! Pokud máte ve stanovách uvedeno, že předsedou může být jen osoba, která v SVJ vlastní bytovou jednotku, je nutné stanovy změnit většinou hlasů na shromáždění. Ale nemějte starosti. O vše se postaráme!

Výhody funkce profesionálního předsedy

Vyhoví vysokým nárokům na odborné znalosti a manažerské dovednosti.

Přebírá odpovědnost za výkon funkce statutáru. Vlastníci jen rozhodují, nejsou zatížení řízením.

Profesionální předseda je nestranný. Dokáže snáze řešit spory mezi vlastníky.

Zbaví vás obav z odpovědnosti za způsobené škody.

Ušetří společenství náklady na pojištění případných škod.

Ujme se nevděčné pozice zodpovědné a často i neprávem kritizované osoby.

Možnosti působení profesionálního předsedy

SAMOSTATNÝ PŘEDSEDA

 • přebírá odpovědnost
 • komunikuje se správcem a určeným vlastníkem domu
 • je k dispozici vlastníkům jednotek a správci

SAMOSTATNÝ PŘEDSEDA + REVIZOR NEBO
KONTROLNÍ KOMISE

 • přebírá odpovědnost
 • komunikuje se správcem a určeným vlastníkem domu
 • je k dispozici vlastníkům jednotek a správci
 • samostatný předseda komunikuje s revizorem/kontrolní komisí
 • předkládá zprávy o činnosti kontrolní komisi

PŘEDSEDA JAKO ČLEN VÝBORU

 • vede společenství
  komunikuje se členy výboru a řídí jejich činnost
  členové výboru mohou jednání ovlivňovat a měnit

Proč my?

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení bytových domů

Během let jsme získali kontakty na ověřené dodavatele a firmy

Jsme schopni posoudit cenové nabídky na opravy a servisy

Víme, že důležitá je komunikace a lidský přístup.

Spolupracujeme s právníkem a notářem

Máme uzavřené pojištění odpovědnosti. 

Kdo jsme

Jakub Klein

731 190 110

Zuzana B.

731 190 110

Jiří Brož

731 190 110

Povinnosti statutárního orgánu

Jsou zejména uloženy občanským zákoníkem č. 89/2012 sb. v části bytové spoluvlastnictví a v ustanoveních o spolku. Dále zákonem o službách č. 104/2015, stavebním zákonem č. 183/2006 a technickými normami. Na statutární orgány bytových domů dopadají také dílčí stanovení zákona o obchodních korporacích.

Konkrétní pracovní povinnosti má statutární orgán uloženy stanovami. Vlastní úkoly vyplývají z rozhodování shromáždění vlastníků a mj. také z uzavřených smluv na dodávky prací, služeb a revizních zpráv technických zařízení. Úkoly ukládají také orgány státní správy a samosprávy.

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

 • Přebíráme plné zastoupení v právní odpovědnosti za vedení společenství.
 • Vedeme administrativní agendu statutárního zástupce a evidenci veškerých smluv.
 • Řídíme chod společenství vlastníků v souladu se stanovami SVJ a platnou legislativou.
 • Zajišťujeme uplatňování pohledávek společenství, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství jednotek a zajišťujeme úhrady dluhů vlastníků jednotek

ORGANIZACE SHROMÁŽDĚNÍ

 • Organizačně zajistíme shromáždění vlastníků, minimálně 1x ročně.
 • Připravíme a rozešleme pozvánky, provádíme zápisy a usnesení ze shromáždění.
 • Pravidelně informujeme vlastníky bytových jednotek o plnění úkolů stanovených shromážděním a řešení věcí týkající se správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění

HOSPODŘENÍ A FINANCE

 • Přebíráme ekonomickou odpovědnost za hospodaření společenství, správné vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky.
 • Navrhujeme rozpočty, plány oprav a investic na příslušný kalendářní období.
 • Navrhujeme kontrolu výdajů spojených se správou, údržbou a opravami společných částí domu a kontrolujeme plnění a termíny dané shromážděním.
 • Dohlížíme na plnění závazků SVJ ze smluv vůči třetím stranám a autoritám státu.
 • Vyřizujeme úvěry a uzavíráme smlouvy včetně potřebných podkladů, zajišťujeme zveřejnění odsouhlasených ročních závěrek.

KOMUNIKACE S VLASTNÍKY A ÚŘADY

 • Pravidelně komunikujeme se správcem nemovitosti, členy SVJ a řešení jejich podnětů
  a připomínek.
 • Přebíráme jednání jménem společenství vůči státním orgánům, institucím a dodavatelům.
 • Zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a povinností vůči třetím osobám.
 • S veškerou odpovědností rozhodujeme o správě nemovitosti v oblastech, keré jsou mimo pravomoc shromáždění SVJ, řídíme správce a pravidelně kontrolujeme jeho činnost.
 • Svoláváme a řídíme schůze shromáždění vlastníků, podáváme jim informace o své činnosti
  a plníme úkoly plynoucí z usnesení shromáždění.
 • V rámci pravidelných kontrol domu a jednání s vlastníky zajišťujeme evidenci požadavků a návrhy řešení. 

Cena

U každého domu stanovujeme konečnou individuálně podle velikosti a náročnosti objektu. Cenu však nejčastěji odvozujeme od počtu bytových jednotek. Pro přesnou cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat. 

5 až 60 BJ

od 6.500 Kč

61 až 120 BJ

od 9.000 Kč

121 až 180 BJ

od 13.000 Kč

181 až 240 BJ

od 17.000 Kč

241 a více BJ

od 20.000 Kč

Kroky nutné k profesionálnímu předsedovi

Platí v případě , že vaše stanovy uvádějí, že předsedou vašeho SVJ může být jen osoba vlastnící ve vašem SVJ bytovou jednotku.

Svolání shromáždění a odsouhlasení zřízení funkce profesionálního předsedy a následného procesu

Úprava stanov SVJ, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní bytovou jednotku

Doporučujeme: vytvoření kontrolní komise nebo funkce revizora, který bude na funkci profesionálního předsedy dohlížet

Jak vám s tím pomůžeme

Na osobní schůzce vám zodpovíme všechny vaše otázky.

Připravíme vám návrh na změnu stanov SVJ, aby vše proběhlo podle zákona.

Pomůžeme vám svolat shromáždění vlastníků.

Na shromáždění představíme profesionálního předsedu SVJ a zodpovíme všechny otázky.

Po odsouhlasení předsedy podepíšeme potřebné smlouvy a převezmeme správu domu.

Provedeme důkladný audit všech náležitostí a připravíme zprávu a plán aktivit na další období.

Napište nám, co potřebujete. Obratem se vám ozveme.

Zde poptávkový formulář

Přejít nahoru